top of page
LOGO 1.jpeg

THE NAME AND PURPOSE OF THE ASSOCIATION     (Vedtægter)


Name and Address

The Natural Forest Monastery in Randers - Denmark
CVR: 40089233


Address - Favrskov "Kommune"

Randersvej 79, Favrskov
8940 Randers SV

 

Description of the Temple and Purpose 1

รายละเอียดของวัดและวัตถุประสงค์ ที่ 1
 

Everyone is always welcome. The temple is open every day to everyone with no appointment necessary.  To be sure the monks are in attendance it is always best to call before a visit.

ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอ วัดเปิดทุกวันสำหรับทุกท่านโดยไม่จำเป็นต้องนัดหมายแต่เพื่อความให้แน่ใจว่าพระภิกษุท่านอยู่วัดหรือไม่นั้นให้ท่านโทรมาเช็คดูก่อน (เป็นการดีที่สุดเพราะพระท่านอาจติดกิจนิมนต์ข้างนอก)
 

We do encourage people to be members but it is not necessary to be a member to visit us.

เราสนับสนุนให้ผู้คนเป็นสมาชิก แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกก็สามารถมาเยี่ยมวัดเราได้
 

The Natural Forest Monastery, is an independent Temple and is part of the Thai Buddhist religious community in Denmark. The temple is operated exclusively by volunteers.

วัดป่าธรรมชาติเป็นวัดที่อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรป และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทางศาสนาของชาวไทยพุทธในเดนมาร์ก วัดดำเนินการและบริหารโดยอาสาสมัครและผู้มีจิตศรัทธา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ จิตอาสา
 

Our association is a non-profit organization.

สมาคมของเราเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรหรือผลประโยชน์ ใดๆ ทั้งสิ้นนอกเหนือจากทำเพื่อส่วนรวม
 

That is to say, we do not operate to make money, just try to cover our costs and if possible generate income for good causes.

นั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว นั่นหมายถึงว่ารายได้ทั้งหมดก็เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับวัด ที่ได้จากแรงศรัทธาของทุกท่านจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงต่อเติมสถานที่เพื่อสะดวกสำหรับทุกท่าน และช่วยเหลือในเหตุการณ์ที่เป็นประโยชน์เท่านั้น

 

 

Purpose 2 Culture

วัตถุประสงค์ ที่ 2 วัฒนธรรม

To promote Buddhism in the Danish Community and to preserve the Thai culture for our Thai Nationals who have settled in Denmark.

เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาในชุมชนชาวเดนมาร์กและเพื่อรักษาวัฒนธรรมไทยสำหรับคนไทยที่ตั้งรกรากอยู่ในเดนมาร์ก
 

To provide guidance for Thai’s who need help settling into the Danish community.  Offering help with Language skills, understanding Danish laws and acting as go-betweens for cases where Thai’s need assistance dealing with the local authorities.

เพื่อให้คำแนะนำสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือในชุมชนชาวเดนมาร์ก เสนอความช่วยเหลือด้านทักษะภาษาเข้าใจกฎหมายของเดนมาร์กและทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการในกรณีที่คนไทยต้องการความช่วยเหลือในการติดต่อกับหน่วยงานท้องถิ่น
 

Purpose 3 - Meditation & Buddhism

วัตถุประสงค์ ที่ 3 - การทำสมาธิและพุทธศาสนา

The purpose of our Temple is to provide a centre for the practice of “Theravada  Buddhism” and a centre for the teaching and practice of meditation.  Where Buddhists and interested guests can attend and practice their religion. The Temple acts to help Thai’s integrate into Danish society whilst preserving their Thai cultural values.

จุดประสงค์ของวัดของเราคือเพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการปฏิบัติ“ พุทธศาสนานิกายเถรวาท” และเป็นศูนย์กลางในการสอนและฝึกปฏิบัติสมาธิ ให้ทั้งชาวพุทธและทุกท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมปฏิบัติและฝึกฝนได้ตามที่ท่านสะดวก  วัดทำหน้าที่เพื่อช่วยคนไทยให้ปรับตัวเข้ากับสังคมเดนมาร์กในขณะเดียวกันพวกเราคนไทยก็ยังต้องตระหนักถึงคุณค่าทางประเพณีและวัฒนธรรมของพวกเราเอาไว้

 

These are our 4 main purposes:

นี่คือวัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อของเรา:

1. Having a temple available to Theravada monks who come to Denmark to follow

Buddhism's rituals and actions.

1. การจัดหาสถานที่ ที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งวัดสำหรับพระเถรวาทที่เดินทางมาเดนมาร์กเพื่อปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมทางศาสนาของชาวพุทธ

2. To disseminate and expand the understanding of Theravada Buddhism Nationally and Internationally.

2. เพื่อเผยแผ่และขยายความเข้าใจพระพุทธศาสนาเถรวาทต่อชาวโลก ไม่ใช่แค่เพียงภายในประเทศเท่านั้น

3. To hold Buddhist festivals

3. เพื่อจัดงานเทศกาลประเพณีทางพุทธศาสนา

4. To act as a center for teaching and meditation on Theravada Buddhism too all interested.

4. เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสอนและการปฏิบัติสมาธิ สำหรับพระพุทธศาสนาเถรวาทสำหรับทุกท่านที่สนใจด้วย

5. To maintain the recognition of Theravada Buddhism from the Ministry of the Church in Denmark and from the Thai folk church.

5. เพื่อดำรงไว้และเพื่อเป็นการยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทจากกระทรวงศาสนจักรในเดนมาร์กและจากคริสตจักรพื้นบ้าน
 

Members

สมาชิก

1. General Buddhists can become members of the religious community.

1. พุทธศาสนิกชนทั่วไปสามารถเป็นสมาชิกของชุมชนศาสนาได้

2. The Board of Directors may decide to exclude members if 2/3 of the Board of Directors votes in favor.

2. คณะกรรมการอาจตัดสินใจยกเว้นสมาชิกหาก 2/3 ของคณะกรรมการลงมติเห็นชอบ

3. Withdrawal can be made in writing with notice to the cashier's treasurer.             A lapsed

membership also lapses their member rights.   Upon leaving the society, the lapsed member can make no claim for payment from the religious community's assets.

3. การถอนตัวสามารถทำได้โดยลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแจ้งให้เหรัญญิกหรือแคชเชียร์ ทราบถึงความประสงค์ที่จะลาออกเมื่อหมดวาระของการเป็นสมาชิกหรือพ้นจากสภาพของการเป็นสมาชิกแล้วนั่นก็หมายความว่าท่านก็ไม่มีสิทธิ์ใดๆ และไม่สามารถเรียกร้องค่าตอบแทนจากทางสมาคมและทางวัดได้

 

4. Members are asked to pay a voluntary membership fee. The Fee is voluntary, so members have the option to join without paying the Fee.

4. สมาชิกจะต้องชำระค่าสมาชิกโดยสมัครใจ ค่าธรรมเนียมเป็นไปโดยสมัครใจ ดังนั้นสมาชิกมีตัวเลือกในการเข้าร่วมโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

General meeting

การประชุมทั่วไป

1. In the event of an extraordinary general meeting, members must submit any new agenda items in writing to the board of directors at least 14 days before the general meeting.

1. ในกรณีที่มีการประชุมวิสามัญสมาชิกจะต้องส่งระเบียบวาระการประชุมใหม่ให้แก่คณะกรรมการอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุมสามัญ

2. An ordinary general meeting is held every year before November.

2. การประชุมสามัญจัดขึ้นทุกปีก่อนเดือนพฤศจิกายน

 

3. The General Assembly is the highest authority of the religious community. Only here can statutes and board changes occur.

3. การประชุมสมัชชาเป็นอำนาจสูงสุดของชุมชนทางศาสนา เฉพาะที่นี่กฎเกณฑ์และการเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการเท่านั้นที่สามารถเกิดขึ้นได้

 

4. At a general meeting, a chairman is elected to Leader the assembly.

4. ในการประชุมสามัญ ประธานจะได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าในการประชุม

 

5. The agenda of a general meeting shall include the following:

5. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประกอบด้วย:

Election of conductor.

การเลือกตั้งผู้นำ

Presentation and approval of the chairman's report.

การนำเสนอและการอนุมัติรายงานของประธาน

Presentation and approval of the audited accounts.

การนำเสนอและการอนุมัติของบัญชีที่ตรวจสอบแล้ว

Election of members to the Board of Directors.

การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการ สมาคม

Election of auditor.

การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

Possibly. election of alternates.

อาจเป็นไปได้ ในการเลือกตั้งผู้แทนประธาน

Any suggestions.

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

Proposals from members who wish to be considered at the general meeting must be submitted in writing to the board no later than 14 days before the general meeting. At the general meeting, decisions can only be made on the matters that appear on the agenda stated on the notice.

All choices and decisions are made by simple majority of votes, in case of a tie, the proposal lapses.

ข้อเสนอจากสมาชิกที่ประสงค์จะได้รับการพิจารณาในการประชุมสามัญจะต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุมสามัญ ในการประชุมสามัญผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถทำเรื่องที่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมที่แจ้งไว้เท่านั้น

ตัวเลือกและการตัดสินใจทั้งหมดทำโดยการลงคะแนนเสียงข้างมากในกรณีที่มีข้อผูกมัดข้อเสนอจะหมดลง

6. If the chairman's report is not approved and / or the accounts are not approved, the board of directors makes its mandate available and the chairman convenes an extraordinary one general Assembly

6. หากรายงานของประธานไม่ได้รับการอนุมัติและ / หรือบัญชีไม่ได้รับการอนุมัติคณะกรรมการ สมาคม จะให้อำนาจหน้าที่และประธานมีการประชุมวิสามัญ

7. Minutes of the general meeting must be available on the association's bulletin board

no later than 3 weeks after the general meeting. Here it must hang for at least 2 weeks.

7. รายงานการประชุมสามัญจะต้องมีอยู่ในกระดานข่าวสารของสมาคม

ภายใน 3 สัปดาห์หลังจากการประชุมใหญ่สามัญ ที่นี่จะต้องแขวนเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

8. If an extraordinary general meeting is called, the agenda must be disclosed.

8. ถ้ามีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องเปิดเผยวาระการประชุม

9. The choice to purchase, pledge or sell the property of the religious community can only be done with the whole of the board's acceptance.

9. ทางเลือกในการซื้อจำนำหรือขายทรัพย์สินของชุมชนทางศาสนา (วัด) สามารถทำได้โดยการยอมรับจากคณะกรรมการทั้งหมด

 

Right to vote
สิทธิ์ในการลงคะแนน

At the general meeting, each active member attends has one vote.
ในการประชุมสามัญสมาชิกที่เข้าร่วมแต่ละคนมีหนึ่งเสียง

The chairman has 2 votes
ประธานมี 2 คะแนน

Each of the voters may also, in writing, give a vote for a single absentee member.
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ละคนอาจทำเป็นหนังสือลงคะแนนให้กับสมาชิกที่ไม่อยู่

Each Member is only authorized to vote in place of 1 absentee member.
สมาชิกแต่ละคนจะได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสียงแทนสมาชิกที่ขาดไป 1 คนเท่านั้น

The board of directors and committees
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

1. The Board of Directors consists of a minimum of 4 members, but the number of monks on the Board is not relevant.
1. คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 4 คน แต่จำนวนพระในคณะกรรมการไม่เกี่ยวข้อง

2. Board members are elected at an ordinary general meeting.
2. คณะกรรมการจะได้รับการเลือกตั้งในการประชุมสามัญ

3.Recalling can take place.
3. การเรียกคืนสามารถเกิดขึ้นได้

4. Any member of the religious community may be elected to the board.
4. สมาชิกของชุมชนทางศาสนาอาจจะได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสมาคม

 

5. The Board of Directors shall consist of a Chairman, a Vice-Chairman, a Treasurer and a Secretary.
5. คณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิกและเลขานุการ

 

6. The Board of Directors shall determine the rules of procedure of The Natural Forest Monastery.
6. คณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดระเบียบการปฏิบัติของวัดป่าธรรมชาติ

 

7. The Board of Directors is unpaid.
7. คณะกรรมการ ไม่ได้รับค่าตอบแทน

 

8. The Board of Directors holds the assets of the religious community in accordance with the Articles of Association and the decisions made at the general meeting.
8. คณะกรรมการครอบครองทรัพย์สินของชุมชนทางศาสนาเป็นไปตามข้อกฎบังคับของ     สมาคมและการตัดสินใจในการประชุมสามัญ

 

9. Board meetings are held as often as the chairman finds it necessary or when at least 2 board members demand it.
9. การประชุมคณะกรรมการจะเกิดขึ้นกี่ครั้งก็ได้ตามความเหมาะสมและประธานเห็นว่ามีความจำเป็น หรือเมื่อมีสมาชิกอย่างน้อย 2 คนร้องขอ

 

10. The Board can only make decisions when at least 3 members are present. Of which one attendee must be a chairman or vice-chairman.
10. คณะกรรมการสามารถตัดสินใจได้ถ้ามีสมาชิกอย่างน้อย 3 คนเข้าร่วมการประชุม หนึ่งในผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นประธานหรือรองประธาน

 

11. In the event of the Chairman's absence, the Vice-Chairman shall chair the Board of Directors and thus have the deciding vote.
11. ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการ

 

12. In the event that the President and the Vice-President resign there role, the replacement shall be elected by the remaining members of the board.

12. ในกรณีที่ประธานและรองประธานลาออกให้กรรมการที่เหลืออยู่ได้รับเลือกตั้งแทน

 

13. If no one wants to be elected, an extraordinary general meeting is convened.
13. ถ้าไม่มีใครต้องการได้รับการเลือกตั้งจะมีการประชุมใหญ่วิสามัญ

Accounts

บัญชี

1. The first financial year for The Natural Forest Monastery is from 01.01.2019 - 31.12.2019

1. ปีงบประมาณแรกสำหรับวัดป่าธรรมชาติเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 01.01.2019 - 31.12.2019

 

2. The financial year is from 1/1 to 31/12.
2. ปีการเงินเริ่มจาก 1/1 ถึง 31/12

 

3. The cashier can designate assistants who can issue temporary receipts.
3. แคชเชียร์สามารถกำหนดผู้ช่วยที่สามารถออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราว

 

4. The assets of the religious community must have at least 3 accounts with the bank.
4. ทรัพย์สินของชุมชนทางศาสนาต้องมีบัญชีอย่างน้อย 3 บัญชีกับธนาคาร
1 # Draft account

2 # Savings account

3 # Membership account
1 # ร่างบัญชี (บัญชีรายวัน)

2 # บัญชี ออมทรัพย์

3 # บัญชี สมาชิก

5. The cashier and the chairman manage the revenue of the religious community and pay everyone expenses.
5. แคชเชียร์และประธานจัดการรายได้ของชุมชนทางศาสนาและจ่ายค่าใช้จ่ายของทุกคน

 

6. The cashier must sign in collaboration with the chairman and the internal auditor accounts.

6. พนักงานแคชเชียร์จะต้องลงชื่อเข้าร่วมกับประธานและบัญชีผู้ตรวจสอบภายใน

Audit
การตรวจสอบ

 1. The Association is signed externally by the signature of either the chairman, vice-chairman or treasurer and at least one additional board member jointly. When taking out a loan and when selling / mortgaging real estate, the Association is subscribed by the two PROXY members. (see §8 PCS.3)

 2. The treasurer, together with the Chairman and the Deputy Chairman, shall be responsible for the management
of the congregation's assets, including the collection of membership fees and the payment of bills.
The treasurer/cashier, the chairman and the vice-chairman can all have control of the congregation's
accounts, including payment cards and online banking for the congregation's accounts, as well as enter into
an agreement to this effect.

 3 The Secretary Kevin Fraser & the first cashier/treasurer Suphap Kristensen are elected as ”Proxy” to represent
the Forening/Association regarding financial matters

 4. Every Board member always has the right to view the congregation's account arrangement and assets.

 5. The board members of the Forening/association are not personally liable for the obligations incumbent on
the Forening/association
.

Amendment of the Articles of Association and dissolution of the Association

 การแก้ไขข้อบังคับและการยกเลิกสมาคม

1.  The association's articles may only be changed if at least ¾ of the votes represented at the general meeting vote for the change.

2.  A resolution on the dissolution of the association can only take place on one, with such an agenda, and with an extraordinary general meeting convened at three months' notice. The decision is valid if at least ¾ of the represented votes cast a vote.

3.  In the event that the general meeting decides that the religious community must cease, the assets after resolving any debts of the religious community, must be transferred to a Theravada Buddhist religious community in Denmark or the EU or other non-profit association in Denmark or the EU.

ข้อบังคับของสมาคมอาจเปลี่ยนแปลงได้หากคะแนนเสียงอย่างน้อย แสดงในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญสำหรับการเปลี่ยนแปลง

มติการสลายตัวของสมาคมสามารถเกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยมีวาระดังกล่าวและการประชุมใหญ่วิสามัญได้จัดขึ้นในการแจ้งเตือนสามเดือน การตัดสินใจที่ถูกต้องถ้าอย่างน้อย¾ของคะแนนเสียงที่เป็นตัวแทนออกเสียงลงคะแนน

ในกรณีที่ ที่ประชุมใหญ่เห็นว่าชุมชนศาสนาต้องยุติ ทรัพย์สินทั้งหมดหลังจากหักหนี้สินใด ๆ ของชุมชนทางศาสนาจะต้องโอนไปยังชุมชนศาสนาเถรวาทในเดนมาร์กหรือสหภาพยุโรปหรือสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไรอื่น ๆ ในเดนมาร์ก

Yours sincerely
Chairman: Phra Ajarn, Sutthicai Thakong

Secretary: Mr Kevin Fraser
 

LOGO 1.jpeg
bottom of page