คณะกรรมการและอาสาสมัคร

New BOARD Members from September 13, 2020

 

Chairman: Monk, Sutthichai Khantiko (Thakong)
Next Chairman: Master Monk, Uthai Uthayo (Mukthawat)
Cashier 1: Suphaps Kristensen
Cashier 2: Vilai Frederiksen
Food Manager : Phin Johansen
Secretary: Kevin Fraser

BOARD IMAGE.jpg

Uthai Uthayo, Loungpor

NEW BOARD 1.jpg